کراتین مونوهیدرات

کراتین مونوهیدرات ، قیمت و خرید و تحقیقات

مقدمه در مورد کراتین مونوهیدارت

با توجه به مطالعات محدود در زمینه اثرات کراتین مونوهیدرات بر پاسخ های اکسایشی ناشی از ورزش، مطالعه ی حاضر به منظور تعیین اثر مکمل دھی کراتین مونوهیدرات بر پاسخ برخی شاخص های فشار اکسایشی ناشی از یک وهله دویدن در سرازیری در مردان کوهنورد انجام شد. ۲۰ مرد کوهنورد نخبه (۱۸+۵/ ۲۴ سال) طی پنج روز، روزانه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ۳۰۰ میلی گرم کراتین مونوهیدرات (۱۰نفر) یا دکستروز (۱۰نفر) دریافت می کردند؛ سپس، همه ی آزمودنیها ۲۰ دقیقه با شدت ۶۵ درصد ضربان قلب ذخیره در سطح ۱۵٪- دویدند.

تغییرات ظرفیت ضد اکسایشی تام و مالون دی آلدئید سرمی طی چهار مرحله با تحلیل واریانس مکرر در سطح معنی داری پنج درصد بررسی شد. ظرفیت ضد اکسایشی تام سرمی پایه متعاقب مکمل دهی به طور معنی دار پاسخ افزایشی ۲۴ ساعته ی مالون دی آلدئید سرمی گروه دریافت کنندهی مکمل افزایش یافت به طور معنی داری  کمتر از شبه داروبود.

مکمل دهی کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات ممکن است با افزایش ظرفیت ضدا کسایشی نام پایه، باعث کاهش پاسخ افزایشی مالون دی آلدئید مردان کوهنورد متعاقب دویدن در سرازیری شود.

کراتین مونوهیدارت
خرید کراتین مونوهیدرات

روش آزمون در مورد کراتین مونوهیدرات

مطالعه ی حاضر، پس از تأیید کمیته ی اخلاق در پژوهش در قالب یک طرح نیمه تجربی دو گروهی دوسویه کور با اندازه گیری های مکرر اجرا گردید. بدین منظور، از بین مردان کوهنورد داوطلبی که طی سه یکسال گذشته فعالیت منظم و صعود به ارتفاعات بالای ۵۰۰۰ متر داشتند ۲۰ نفر آزمودنی سالم انتخاب شدند. همه ی آزمودنی های داوطلب متعاقب آشنایی با اهداف و جزییات روش اجرای تحقیق، فرم رضایت نامه و پرسشنامه ی سلامت عمومی را تکمیل کردند و از لحاظ سلامت عمومی توسط پزشک معاینه شدند.

سپس، از آزمودنیها خواسته شد که طی دورهی تحقیق از یک هفته قبل از شروع بارگیری تا یک روز پس از قرارداد ورزشی) از انجام فعالیت های ورزشی سنگین و مصرف هرگونه دارو و مکمل ضدالتهابی مانند ایبوپروفن، زنجبیل و خودداری کنند (۴). آزمودنی ها براساس شاخص تودهی بدن (۲۵۲۰ کیلوگرم/ متر مربع)، درصد چربی (۱۶-۱۳ درصد)، اکسیژن مصرفی بیشینه (۵۵-۵۰ میلی لیتر/کیلوگرم دقیقه) و تعداد لکوسیت های خون محیطی (۱۱-۴ هزارو در میکرولیتر) به طور تصادفی و به شیوه ی همتاسازی در دو گروه همگن ۱۰ نفری دریافت کننده ی مکمل و شبه دار و جایگزین شدند.

تمام اندازه گیریها طی یک روز قبل از مکمل دهی (مصرف روزانه ۳۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کراتین مونوهیدرات یا دکستروز)، بلافاصله و ۲۴ ساعت پس از اجرای قرارداد دویدن در سرازیری انجام شد. تمام مراحل پژوهش در شرایط استاندارد با رطوبت نسبی ۵۵-۵۰، دمای ۲۵- ۲۲ درجه ی سانتی گراد – و در ساعت ۸ الی ۱۰ صبح انجام شد. به علاوه، رژیم غذایی و کالری دریافتی آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامهی یاد آمد تغذیه ای کنترل شد.

کراتین مونوهیدرات چیست
کراتین مونوهیدرات قیمت

جزئیات آزمایش انجام شده در مورد کراتین مونوهیدرات

قرارداد ورزشی شامل ۳۰ دقیقه دویدن سرازیری (با شیب منفی ۱۵ برابر با منفی۸/۵- درجه) روی نوار گردان اچ پی کاسموس ساخت ایتالیا با ۶۵ ضربان قلب ذخیره کاروونن “بود. بدین منظور، ضربان قلب بیشینه با استفاده از دستگاه پولار” ساخت فنلاند و متعاقب آزمون وأمانده ساز ساز بروس تعیین شد (یک هفته قبل). سپس، با کسر نمودن نمودن ضربان قلب پایه از ضربان قلب بیشینه، میزان ضربان قلب ذخیره هر یک از آزمودنی ها مشخص شد.

آزمودنیها قبل از اجرای قرارداد ورزشی دویدن در سرازیری با استفاده از حرکات کششی (۵ دقیقه) و سه دقیقه دویدن روی نوار گردن با شیب صفر درجه (تا رسیدن به ضربان قلب ۱۲۰ ضربه در دقیقه) بدن خود را گرم می کردند. پس از این مرحله، شیب و سرعت نوار گردان به منظور دستیابی به ضربان قلب هدف (۶۵ درصد ضربان قلب ذخیره) طی مدت دو دقیقه افزایش پیدا می کرد. هر یک از آزمودنیها با نزدیک شدن به شدت ۶۵ درصد ضربان قلب ذخیره و شیب منفی ۱۵ درصد به مدت ۳۰ دقیقه روی نوار گردان می دویدند. ضربان قلب آزمودنیها، شیب و سرعت توارگردان تا پایان قرارداد ورزشی توسط پژوهشگر کنترل میشد.

نمونه های خونی (۳ میلی لیتر) از ورید پیش آرنجیه دست چپ آزمودنیها گرفته شد. جهت جداسازی سرم درا لوله آزمایش مخصوص ریخته شد. سپس نمونه ها به مدت ۱۵ دقیقه در دمای محیط آزمایشگاهی ۲۵-۲۲ قرار داده شدند تا لخته شوند. پس از آن سرم نمونه ها توسط دستگاه سانتریفیوژ (۳۵۰۰ دور در دقیقه برای مدت ۱۰ دقیقه) جدا شد. برای انجام مراحل بعدی، نمونه های سرمی در دمای منفی ۲۰ درجه قرار داده شدند.

اندازه گیری شاخصظرفیت ضداکسایشی تام سرمی با آزمون فرپا و دستگاه اسپکتروفتومتر بیوتک ساخت امریکا در طول موج ۵۹۳ نانومتر اندازه گیری شد. میزان مالون دی آلدئید سرمی نیز بر پایه واکنش با تیوباربیتوریک اسید، و با استفاده از دستگاه اسپکترو فتومتر در طول موج ۵۳۲ نانو متر تعیین گردید.

به علاوه، میزان لاکتات و قند سرم (به عنوان شاخص های کنترل سوخت و سازی) به ترتیب با استفاده از کیت های شرکت پارس آزمون ایران و رندو کس ساخت انگلیس و دستگاه اتوآنالیزور آلیسون ۳۰۰  ساخت آمریکا کنترل شد داده های طبیعی و همگن (نتایج آزمون های کلموگروفاسمیرنوف و مستقل) با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس در اندازه گیری های مکرر، بونفرونی وأمستقل با نرم افزار SPSS/PAWSنسخه ۱۹ تحت ویندوز در سطح معنی داری  بررسی شد.

نتیجه گیری در مورد آزمایش انجام شده

مصرف کراتین با افزایش غلظت کراتین فسفات پلاسمایی و بافتی ممکن است با تنظیم منفی آرژنین اگلایسین آمیدینوترانسفراز ۳ باعث افزایش سطح آرژنین و کاهش هموسیستئین شود. افزایش سطح آرژنین نیز به نوبه خود ممکن است در تأمین سوبسترای لازم برای خنثی نمودن یون سوپراکسید و پراکسید نیتریت مؤثر واقع شود.

به علاوه، بارگیری کراتین با افزایش سطح کراتین فسفات (تا حدود ۲۰ درصد) درون سلولی و تعدیل شارژ سلولی یا تنظیم مثبت فعالیت بیان آنزیم کراتین کیناز میتوکندریایی ممکن است در بهبود هومئوستاز کلسیم درون سلولی و تعدیل واسطه های پیامرسان مربوط به فشار اکسایشی ناشی از عوامل فشار آفرین بویژه در شرایط ابتلاء به بیمارهای مزمن و استحاله ای دخالت داشته باشد.

به علاوه، نتایج مطالعات رحیمی و همکاران (۲۰۱۱)، بوریس و همکاران (۲۰۱۲)، کوکو (۲۰۱۲) و دمنیس (۲۰۱۲) حاکی از آن است که مکمل دهی کراتین ممکن است با افزایش برخی از ضد اکسایندههای غیرآنزیمی مانند اسید اوریک از پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از ورزش بکاهد(۱۸، ۷، ۳۰۶). با این حال، همسو با نتایج سو (۲۰۰۸)، کینگزلیه (۲۰۰۹) و گومارز (۲۰۱۲) هیچ گونه تفاوت معنی داری بین پاسخ ورزشی ظرفیت ضد اکسایشی تام سرمی مردان کوهنورد بلافاصله و ۲۴ ساعت پس از دویدن در سرازیری مشاهده نشد.

در یک جمع بندی کلی می توان نتیجه گرفت مکمل دهی کراتین مونوهیدرات احتمالا می تواند با افزایش ظرفیت ضد اکسایشی تام سرمی پایه در مردان کوهنورد از پراکسیداسیون لیپیدی (یا افزایش دامنه ی تغییرات مالوندی آلدئید سرمی) ناشی از دویدن در سرازیری مردان کوهنوردان جلوگیری کند. به هر حال، با توجه به برخی از محدودیتهای مطالعه ی حاضر جا دارد که دیگر شاخصهای فشار اکسایشی بر روی مردان کوهنورد همراه با مصرف کوتا مدت و بلندمدت مکمل کراتین مونوهیدرات مورد بررسی قرار گیرد تا با اطمینان بیشتر بتوان به کوهنوردان توصیه کرد برای کاهش پاسخ اکسایشی ناشی از دویدن در سرازیری و پیامدهای بعدی آن از مکمل کراتین مونوهیدارات استفاده کنند.

این نوشته خلاصه ای از مقاله زیر است:
اثر مکمل دهی کراتین مونوهیدرات بر پاسخ اکسایشی ناشی از یک وهله دویدن در سرازیری در مردان کوهنورد
پدیدآورنده (ها) : افشار جعفری – فرید اعتمادیان-ادیب بهمنمنش
1. دانشيار دانشگاه تبريز، 2. كارشناس ارشد دانشگاه تبريز، 3. كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي (واحد آستارا)
نشریه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا