سیترولین مالات

سیترولین مالات و بررسی 1 مقاله جذاب

چکیده مقاله سیترولین مالات

سیترولین‌ مالات (CM) یک‌ مکمل‌ غذایی‌ درحال توسعه‌ است‌ که‌ با هدف بهبود عملکرد ورزشی‌ از طریق‌ افزایش‌ تولید نیتریک‌ اکساید (NO) استفاده می‌شود. هدف از پژوهش‌ حاضر بررسی‌ تاثیر مصرف کوتاه مدت CM بر عملکرد ورزشی‌، مقادیر NO، لاکتات، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و کراتین‌ کیناز (CK) مردان سالم‌ تمرین‌ کرده بود.

در پژوهشی‌ نیمه‌ تجربی‌ پیش‌ آزمون-پس‌ آزمون با گروه کنترل پلاسبو، گروهی‌ ٨ نفره بصورت تصادفی‌ انتخاب شده و پس‌ از شرکت‌ در جلسه‌ اول جهت‌ اندازهگیري ویژگی‌ هاي آنتروپومتري و فاکتورهاي عملکردي پایه‌، در ٣ جلسه‌ پلاسبو (٨ گرم دکستروز) و ٣ جلسه‌ مکمل‌ (٨ گرم CM )شرکت‌ کردند. پلاسبو یا مکمل‌ ٦٠ دقیقه‌ قبل‌ از جلسات آزمون مصرف می‌شد. نمونه‌ خونی‌ در سه‌ مرحله‌، قبل‌ و بعد جلسه‌ چهارم و بعد جلسات چهارم و هفتم‌ اخذ شد.

سپس‌ فاکتورهاي خونی‌ با استفاده از کیت‌هاي آزمایشگاهی‌ سنجیده شدند. استقامت‌ عضلانی‌، استقامت‌ هوازي و توان بی‌هوازي با آزمونهاي شناسوئدي، کوپر و رست‌ سنجیده شدند.

نهایتا دادههاي پژوهش‌ با استفاده از آزمونهاي تحلیل‌ واریانس‌ مکرر و آزمون تعقیبی‌ بونفرونی‌ در سطح‌ معناداري بررسی‌ شد. نتایج‌ نشان داد، مصرف CM در مقایسه‌ با پلاسبو به‌ کاهش‌ معنادار پاسخ‌ CK به‌ فعالیت‌ ورزشی‌ افزایش‌ پاسخ‌ NO به‌ فعالیت‌ ورزشی‌ افزایش‌ توان بی‌هوازي میانگین‌ و افزایش‌ استقامت‌ عضلانی‌ منجر می‌شود. با این‌ حال، مصرف CM در مقایسه‌ با پلاسبو، اثر معناداري بر پاسخ‌ LDH و لاکتات به‌ فعالیت‌ ورزشی‌ توان بی‌هوازي اوج و استقامت‌ هوازي ایجاد نکرد. بهره گیري کوتاه مدت از مکمل‌ CM احتمالا به‌ بهبود عملکرد بی‌هوازي، عملکرد عضلانی‌، رگ گشایی‌ و کاهش‌ آسیب‌هاي عضلانی‌ کمک‌ می‌کند.

مقدمه ای بر موضوع مکمل سیترولین مالات

خستگی‌ از عواملی‌ است‌ که‌ بر عملکرد ورزشی‌ تاثیر منفی‌ می‌گذارد. خستگی‌ ممکن‌ است‌ به‌ دلیل‌ تجمع‌ متابولیت‌هایی‌ مثل‌ آمونیاك، اسید لاکتیک‌، ضعف‌ عضلانی‌، حداکثر اکسیژن مصرفی‌ پایین‌، اختلالات اندوتلیایی‌، آمادگی‌ جسمانی‌ پایین‌ و … باشد . همچنین‌ فشارهاي مکانیکی‌ و سوخت‌ و سازي که‌ حین‌ فعالیت‌ ورزشی‌ بر فرد وارد می‌شود، افزایش‌ پاسخ‌ هاي التهابی‌، افزایش‌ خستگی‌، افزایش‌ آسیب‌هاي عضلانی‌، افزایش‌ آسیب‌ غشاء سلول و افزایش‌ نشت‌ محتویات و آنزیم‌هاي درون سلولی‌ مانند کراتین‌ کیناز و لاکتات دهیدروژناز به‌ خارج سلول را به‌ همراه خواهد داشت‌.

ممکن‌ است‌، اثرات این‌ آسیب‌ها تا ١٤روز پس‌ از فعالیت‌ ورزشی‌ ادامه‌ داشته‌ باشد. امروزه محققان جهت‌ بهبود عملکرد ورزشی‌ و بازیافت‌ ناشی‌ از آن، به‌ دنبال کشف‌ راههایی‌ براي بهبود بهبود عملکرد ورزشی‌، افزایش‌ خونرسانی‌، تولید و بازسازي انرژي، اکسیژن رسانی‌ و همچنین‌ کاهش‌ تولید و پاکسازي موثر لاکتات و امونیاك هستند.

یکی‌ از این‌ رویکردها، استفاده از مکمل‌هاي ورزشی‌ مجاز و ایمن‌ است‌. سیترولین‌ مالات یکی‌ از این‌ مکمل‌هاي در حال توسعه‌ است‌. CM با نام تجاري استیمول، در ابتدا براي بهبود عملکرد عضلانی‌ در بیماران مبتلا به‌ آستنیا (ضعف‌ فیزیکی‌ و کاهش‌ سطوح انرژي) و بهبود ریکاوري افراد مبتلا به‌ بیماريهاي حاد توسعه‌ یافت‌ . بررسی‌هاي متعدد نشان داده مصرف CM بویژه در کوتاه مدت، ایمن‌ و بدون عوارض است‌ . CM ترکیبی‌ از اسیدآمینه‌ غیر ضروري سیترولین‌ و نمک‌ مالات است‌.

سیترولین‌ در شرایط‌ طبیعی‌ یک‌ اسیدآمینه‌ي غیرضروري است‌ . سیترولین‌ به‌ مقدار کمی‌ در منابع‌ غذایی‌ مانند هندوانه‌ یافت‌ می‌شود، با این‌ حال مقادیر زیادتر آن به‌طور طبیعی‌ در بدن از طریق‌ دو مسیر متابولیکی‌ ساخته‌ می‌شود. در مسیر اول، سیترولین‌ در دستگاه گوارش از کاتابولیسم‌ برخی‌ اسیدهاي آمینه‌ مانند گلوتامین‌ و آرژنین‌ ساخته‌ می‌شود. در مسیر دوم، سیترولین‌ در واکنش‌ تبدیل‌ آرژنین‌ به‌ نیتریک‌ اکساید، که‌ با آنزیم‌ نیتریک‌ اکساید سنتاز (NOS) کاتالیز می‌شود، بدست‌ می‌آید .

مکمل‌ سیترولین‌ مالات برخلاف آرژنین‌، متابولیسم‌ کبدي را دور زده و تحت‌ تاثیر آنزیم‌ آرژیناز قرار نمی‌گیرد، بنابراین‌ به‌ کلیه‌ها منتقل‌ می‌شود و تقریبا ٨٠ درصد آن به‌ آرژنین‌ تبدیل‌ می‌گردد و سپس‌ در پلاسما رها می‌شود. آرژنین‌ نیز یک‌ اسید آمینه‌ي نیمه‌ ضروري است‌ که‌ به‌ عنوان پیش‌ ساز اصلی‌ NO شناخته‌ می‌شود. در نتیجه‌ مکمل‌ سازي CM نسبت‌ به‌ آرژنین‌، جهت‌ افزایش‌ مقادیر آرژنین‌ و نیتریک‌ اکساید موثرتر است‌. NO یک‌ مولکول پیام رسان مهم‌ با عملکردهاي فیزیولوژیک‌ مختلف‌ است‌ که‌ از آندوتلیوم عروق آزاد می‌شود و سبب‌ رپلاریزاسیون سلول، انبساط عضلات صاف عروق و رگ گشایی‌ می‌گردد .

NO همچنین‌ نقش‌ مهمی‌ را در سلامت‌ قلب‌ و عروق، سیستم‌ ایمنی‌، سوخت‌ و ساز، جریان خون ، برداشت و اکسیداسیون گلوکز، بیوژنز میتوکندریایی‌ ، فرایندهاي شناختی‌، رگزایی‌، ترمیم‌ عضلانی‌ و عملکرد انقباضی‌ ایفا می‌کند. اختلال سلول-هاي آندوتلیوم ناشی‌ از اختلال عملکرد NO، از علل‌ بیماريهاي قلبی‌ عروقی‌، فشارخون و گرفتگی‌ عروق به‌شمار می‌رود .

همچنین‌ افزایش‌ سن‌، بیماريها، رژیم‌ غذایی‌ پرچرب و… می‌تواند توانایی‌ بدن را در تولید NO کاهش‌ دهد و اختلالات اندوتلیایی‌ و عروقی‌ را به‌ همراه داشته‌ باشد. در اینجا مداخلاتی‌ شامل‌ تغذیه‌ و فعالیت‌ ورزشی‌اي که‌ به‌ بهبود عملکرد اندوتلیایی‌ منجر شود، اهمیت‌ بسیاري دارد. هایپوکسی‌، اسیدوز، فعالیت‌ ورزشی‌ پرشدت، افزایش‌ جریان خون عضله‌ و تنش‌ برشی‌ از عوامل‌ محرك سنتز NO به‌ شمار می‌روند. اثرات فیزیولوژیک‌ NO را نیمه‌ عمر کوتاه آن (کمتر از چند ثانیه‌) محدود می‌کند. به‌ همین‌ دلیل‌، سنجش‌ نیترات و نیتریت‌ خون از دقیق‌ ترین‌ راه هاي سنجش‌ فعالیت‌ NO می‌باشد.

سیترولین‌ همچنین‌ از واسطه‌هاي مهم‌ چرخه‌ اوره و درگیر در دفع‌ آمونیاك است‌ . مشخص‌ شده مقادیر زیاد آمونیاك سمی‌ بوده و به‌ علت‌ افزایش‌ متابولیسم‌ بی‌هوازي و متعاقبا افزایش‌ مقادیر لاکتات، با خستگی‌ عضله‌ ارتباط دارد . بر همین‌ اساس افزایش‌ مصرف CM از طریق‌ افزایش‌ مصرف اکسیژن عضله‌ یا کاهش‌ تولید لاکتات، می‌تواند به‌ کاهش‌ مهار متابولیسم‌ هوازي و بهبود عملکرد ورزشی‌ منجر شود.

از طرفی‌ دیگر مشخص‌ شده مصرف CM به‌ افزایش‌ مقادیر بی‌کربنات بدن کمک‌ می‌کند. در نتیجه‌ توانایی‌ بافرینگ‌ بدن افزایش‌ یافته‌ و اسیدوز سوخت‌ و سازي به‌ تعویق‌ می‌ افتد. افزایش‌ جریان خون عضلات فعال که‌ از دیگر مزایاي این‌ مکمل‌ است‌، به‌ تسریع‌ پاکسازي مواد زائدي مثل‌ لاکتات کمک‌ می‌کند.

در زمینه‌ کوفتگی‌ و آسیب‌هاي عضلانی‌ نیز، نشان داده شده مصرف CM به‌ علت‌ داشتن‌ خواص آنتی‌ اکسیدانی‌ و همچنین‌ افزایش‌ آرژنین‌ و NO، افزایش‌ جریان خون و اکسیژن رسانی‌، احتمالا به‌ کاهش‌ و تخفیف‌ آسیب‌ها و کوفتگی‌ عضلانی‌ ناشی‌ از فعالیت‌ ورزشی‌ کمک‌ خواهد کرد. در شرایط‌ پاتولوژیکی‌ یا فیزیولوژیکی‌ مثل‌ فعالیت‌ ورزشی‌، مقادیر سرمی‌ آنزیم‌ها یا پروتئین‌هاي عضلانی‌ مثل‌ LDH و CK ، شاخص‌ پیش‌ کننده قوي و غیرمستقیم‌ آسیب‌ها و کوفتگی‌هاي عضلانی‌ هستند.

نمک‌ مالات نیز یکی‌ از واسطه‌هاي مهم‌ چرخه‌ کربس‌ است‌ و مکمل‌ سازي آن درصد و کمک‌ به‌ بازسازي کراتین‌ فسفات، می‌تواند به‌ بهبود عملکرد ورزشی‌ کمک‌ کند. این‌ فواید مثبت‌، احتمالا به‌ دلیل‌ وجود مالات می‌باشد . لازم به‌ ذکر است‌ که‌ در چرخه‌ کربس‌، مالات می‌تواند با ساخت‌ NADH١ به‌ اگزالواستات تبدیل‌ گردد.

تحقیقات نشان داده است‌ که‌ بهره-گیري از مکمل‌ CM به‌ افزایش‌ تولید انرژي مسیر هوازي، افزایش‌ قدرت عضلانی‌، افزایش‌ استقامت‌ عضلانی‌، افزایش‌ آرژنین‌، افزایش‌ NO، افزایش‌ نرخ پاکسازي لاکتات ، افزایش‌ پاکسازي آمونیاك، افزایش‌ اکسیژن رسانی‌ ، افزایش‌ توان و عملکرد بی‌هوازي ، کاهش‌ خستگی‌ عضلانی‌، افزایش‌ α١PGC- و زمان رسیدن به‌ واماندگی‌ ، جلوگیري از کاهش‌ شدید PH خون و عضله‌، کاهش‌ کوفتگی‌ و آسیب‌ عضلانی‌ ناشی‌ از فعالیت‌ ورزشی‌ و … منجر خواهد شد.

از سوي دیگر، در بسیاري از زمینه‌ها، جمع‌ بندي دقیقی‌ در مورد این‌ مکمل‌ و اثرات کوتاه یا بلند مدت آن وجود ندارد. همچنین‌ تحقیقات در حوزه این‌ مکمل‌ در ابتداي راه بوده و با نتایج‌ متناقض‌ زیادي همراه هستند. به‌ عنوان مثال جوردن و همکاران ، در تحقیقی‌ دو سو کور، تاثیر کوتاه مدت ٨ گرم CM، یک‌ ساعت‌ قبل‌ آزمون را بر قدرت حداکثر و نسبی‌، توان بی‌ هوازي و عملکرد ١١ ورزشکار زن رشته‌ تنیس‌ بررسی‌ کردند.

قدرت با دینانومتر و توان بی‌ هوازي با آزمون وینگیت‌ اندازه گیري شد. در نهایت‌ مشخص‌ شد مصرف حاد ٨ گرم سیترولین‌ مالات در مقایسه‌ با دارونما یا دکستروز، به‌ افزایش‌ قدرت حداکثر و نسبی‌، توان بی‌ هوازي و عملکرد منجر می‌شود.

پرز و جکمن‌ نیز تاثیر کوتاه مدت ٨ گرم سیترولین مالات را بر دوره هاي تکراري تمرینات مقاومتی‌ بالاتنه‌ (عملکرد بی‌ هوازي) طی‌ یک‌ پژوهش‌ دو سو کور بررسی‌ کردند. آن ها همچنین‌ کوفتگی‌ عضلانی‌ را ٢٤ و ٤٨ ساعت‌ بعد از دوره تمرینی‌ پرشدت، با استفاده از پرسش‌ نامه‌ اندازه گرفتند . نویسندگان گزارش کردند که‌ مکمل‌ سازي CM ، کار اجرا شده (تکرارها) و عملکرد بی‌ هوازي را طی‌ یک‌ پروتکل‌ تمرینی‌ مقاومتی‌ با شدت ٨٠ درصد یک‌ تکرار بیشینه‌ افزایش‌ می‌ دهد و در مقایسه‌ با گروه پلاسبو، ٢٤ و ٤٨ ساعت‌ بعد از ورزش، کوفتگی‌ عضلانی‌ را تا حد معناداري کاهش‌ می‌ دهد .

با این‌ حال تحقیقاتی‌ مانند تحقیق‌ کونیف‌ و همکاران در تحقیق‌ متقاطع‌ خود روي ١٠ مرد تمرین‌ کرده حرفه‌اي، اثر کوتاه مدت ١٢ گرم CM را بر عملکرد دوچرخه‌ سواري با شدت بالا و تعادل اسیدي بدن، مورد بررسی‌ قرار دادند.

آزمودنی‌ها در یک‌ جلسه‌ آزمون، شامل‌ ٢ مرحله‌. مرحله‌ اول شامل‌ ١٠ تکرار رکاب زدن سرعتی‌ به‌ مدت ١٥ ثانیه‌ با اینتروال هاي استراحتی‌ ٣٠ ثانیه‌ اي، سپس‌ بعد از ٥ دقیقه‌ اجراي آزمون رکاب زدن تا واماندگی‌ با شدت ١٠٠ درصد حداکثر توان شرکت‌ کردند. نتایج‌ تحقیق‌ نشان داد مصرف CM نسبت‌ به‌ دارونما، اثر معناداري بر عملکرد بی‌هوازي، خستگی‌ یا تعادل اسیدي بدن نمی‌گذارد. در نهایت‌ توصیه‌ شد متخصصان و ورزشکاران، که‌ علاقه‌ به‌ مکمل‌ سازي کوتاه مدت CM دارند، به‌ دنبال دیگر روشها یا مواد ارگوژنیک‌ باشند .

کاتر و فلو و همکارانش‌ (٢٦) نیز در تحقیقی‌ روي ٢٢ مرد و زن تمرین‌ کرده، اثر کوتاه مدت مصرف ٦ گرم سیترولین‌ ورزشی‌ را بر عملکرد ورزشی‌ هوازي و بی‌هوازي، مورد بررسی‌ قرار دادند. آنها گزارش دادند که‌ مصرف حاد سیترولین مالات تاثیري بر آستانه‌ بی‌-هوازي، تعداد تکرارهاي پرس سینه‌، زمان رسیدن به‌ واماندگی‌ و استقامت‌ عضلانی‌ ندارد.

اختلافات موجود در تحقیقات می‌تواند ریشه‌ در تفاوت دوزهاي مصرفی‌ (٣ الی‌١٢ گرم ) ، شیوه و زمان مصرف مکمل‌ (مصرف حاد در برابر مزمن‌ و یا مصرف ٦٠ الی‌ ١٢٠ دقیقه‌ قبل‌ از ورزش)، نوع ورزش (استقامتی‌ در برابر قدرتی‌) یا روشهاي سنجش‌ میدانی‌ و آزمایشگاهی‌ داشته‌ باشد. مطالعات در حوزه CM محدود و متناقض‌ بوده و اکثر پژوهشگران، توصیه‌ کردهاند که‌ تحقیقات بیشتري بر روي این‌ مکمل‌ انجام شود. در نتیجه‌ براي روشن‌ شدن تاثیرات دقیق‌ آن، انجام تحقیقات جامع‌ تر و بیشتر، یک‌ ضرورت اساسی‌ در آینده است‌.

در پژوهش‌ حاضر برخلاف اکثر مطالعات که‌ فاکتورهاي محدودي را سنجیدهاند، پژوهشی‌ جامع‌ بر روي فاکتورهاي مختلف‌ انجام شده، همچنین‌ به‌ جاي آزمونهاي آزمایشگاهی‌، از آزمون-هاي میدانی‌ داراي استاندارد طلایی‌ استفاده شده و با توجه‌ به‌ استفاده از هشت‌ آزمودنی‌، هم‌ به‌ عنوان گروه کنترل و هم‌ به‌ عنوان گروه آزمایش‌ و همچنین‌ ایجاد فواصل‌ استراحتی‌ مناسب‌ بین‌ جلسات و آزمونها جهت‌ کاهش‌ اثر خستگی‌ بر نتایج‌ آزمونهاي عملکردي، نوآوري و جامعیت‌ جدیدي در حوزه مطالعات کوتاه مدت روي مکمل‌ سیترولین مالات بکار رفته‌ است‌.

نتایج‌ این‌ تحقیق‌ می‌تواند گامی‌ رو به‌ جلو در جهت‌ شناخت‌ اثرات ارگوژنیک‌ مکمل‌ سیترولین مالات و پاسخ‌ دهی‌ کوتاه مدت آن داشته‌ باشد و محققان را نسبت‌ به‌ جمع‌ بندي و مرور اثرات کوتاه مدت سیترولین مالات در آینده یاري کند. حال سوالی‌ که‌ مطرح می‌شود، این‌ است‌ که‌ آیا مصرف کوتاه مدت ٨ گرم مکمل‌ CM، یک‌ ساعت‌ قبل‌ از فعالیت‌ ورزشی‌، بر مقادیر NO، لاکتات خون، عملکرد ورزشی‌ و برخی‌ شاخص‌هاي آسیب‌ عضلانی‌ در مردان سالم‌ تمرین‌ کرده اثر گذار است‌ یا خیر.

روش تحقیق‌ در مورد سیترولین مالات

آزمودنی‌ها

معیارهاي ورود به‌ تحقیق‌ انتخاب آزمودنی‌ها بر اساس سن‌ (١٨ الی‌ ٢٤ سال)، جنس‌ (مرد)، فعال بودن از لحاظ بدنی‌ (سابقه‌ حداقل‌ دو سال فعالیت‌ ورزشی‌ منظم‌ و تفریحی‌) و سلامت‌ کامل‌ جسمانی‌ بود. جامعه‌ آماري پژوهش‌ را مردان فعال تمرین‌ کرده تشکیل‌ داده که‌ از بین‌ آنها تعداد ٨ آزمودنی‌ (سن‌ ٠٧/٢±٢١ سال، وزن ٥/٤±٦٩ کیلوگرم و شاخص‌ توده بدنی‌ ٠٥/١±٥٢/٢١ کیلوگرم برمترمربع‌) به‌ روش تصادفی‌ ساده و کاملا داوطلبانه‌ انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پس‌ از مطالعه‌، پر کردن و امضاي فرم رضایت‌ نامه‌ و سوابق‌ پزشکی‌ ورزشی‌ به‌ پژوهش‌ حاضر دعوت شدند.

شایان ذکر است‌ که‌ تعداد نمونه‌ها بر اساس تحقیقات کوتاه مدت قبلی‌ بر روي سیترولین مالات و همچنین‌ محدودیت‌هاي اجتماعی‌ ناشی‌ از ویروس کرونا انتخاب شدند. آزمودنی‌ها در دو سال گذشته‌ بطور منظم‌ و تفریحی‌، فعالیت‌ ورزشی‌ هوازي و مقاومتی‌ ( سه‌ جلسه‌ در هفته‌) انجام داده و به‌ لحاظ جسمانی‌ کاملا سالم‌ بودند. آزمودنی‌ها همچنین‌ هیچگونه‌ داروي خاصی‌ مصرف نمی‌کردند. لازم به‌ ذکر است‌ که‌ ٨ آزمودنی‌ در قالب‌ یک‌ گروه، به‌ صورت متقاطع‌ در جلسات پلاسبو و مکمل‌ شرکت‌ کردند، در نتیجه‌ هم‌ به‌ عنوان گروه کنترل خود و هم‌ گروه آزمایش‌ این‌ پژوهش‌ به‌ شمار می‌روند.

ملاحظات اخلاقی‌ پژوهش‌

از لحاظ اخلاق پژوهشی‌، در فرم رضایت‌ نامه‌ تمام نکات لازم به‌ آزمودنیها منتقل‌ شد. به‌ آنها اطمینان داده شد که‌ سلامت‌ آنها اولویت‌ پژوهش‌ است‌ و اطلاعات شخصی‌ آنها نزد محققین‌ حفظ‌ می‌گردد. همچنین‌ در هر زمانی‌ می‌توانند آزادانه‌ پژوهش‌ را ترك کنند. در نهایت‌ پس‌ از اثبات پایبنديهاي اخلاقی‌ پژوهش‌، کد اخلاق پژوهش‌ از کمیته‌ اخلاق در پژوهش‌هاي زیست‌ پزشکی‌ دانشگاه تهران با شناسه‌ IR.UT.SPORT.REC.1398.072

اندازهگیريهاي آنتروپومتریک‌ و اطلاعات مکمل‌

وزن آزمودنی‌ها با ترازوي دیجیتال امرن مدل ٥١١BF، قد با استفاده از قد سنج‌ دیواري سکا مدل ٢٠٦ و شاخص‌ تودهي بدنی‌ با استفاده از فرمول رایج‌ و معتبر، آدولف‌ لمبرت اندازهگیري شد. همچنین‌ یک‌ عدد مکمل‌ ٥٠٠ گرمی‌ سیترولین‌ مالات ساخت‌ شرکت‌ متابولیک‌ نوتریشن‌ آمریکا نیز از آمازون خریداري شده و از آن در پژوهش‌ استفاده شد.

فروش سیترولین مالات

روند پژوهش‌

پژوهش‌ حاضر از لحاظ هدف کاربردي و روش آن نیمه‌ تجربی‌ به‌ همراه گروه کنترل پلاسبو بوده که‌ به‌ صورت پیش‌ آزمون و پس‌ آزمون اجرا گردید. آزمودنی‌ها پس‌ از توجیه‌ و آموزشهاي لازم در ٧ جلسه‌ آزمون شرکت‌ کردند. هر جلسه‌ با احتساب زمانبندي مصرف مکمل‌ یا پلاسبو، خونگیري یا عدم خونگیري، حدود ٩٠ دقیقه‌ به‌ طول انجامید. آزمودنی‌ها ٦٠ دقیقه‌ بعد مصرف مکمل‌ یا پلاسبو، حدود ١٠ دقیقه‌ گرم کرده و آزمون مورد نظر آن جلسه‌ را تا سر حد واماندگی‌ و بر اساس دستورالعملهاي آزمون انجام می‌دادند.

محقق‌ و دستیارش، رکوردهاي آزمودنی‌ها را در برگه‌ ویژه ثبت‌ می‌کردند. جلسه‌ اول جهت‌ بررسی‌ ویژگی‌-هاي آنتروپومتري و فاکتورهاي عملکردي پایه‌ پژوهش‌، سه‌ جلسه‌ بعد جهت‌ بررسی‌ اثر پلاسبو (کنترل) و سه‌ جلسه‌ آخر جهت‌ بررسی‌ اثر سیترولین مالات بر متغیرهاي تحقیق‌ . استقامت‌ هوازي، توان بی‌هوازي و استقامت‌ عضلانی‌ نیز به‌ ترتیب‌ با آزمونهاي ١٢ دقیقه‌ دویدن کوپر، بی‌ هوازي رست‌ و شنايسوئدي اندازه گیري شدند. قبل‌ جلسات مکمل‌، ٨ گرم سیترولین‌ مالات بعلاوهي ٨ گرم دکستروز و قبل‌ جلسات پلاسبو فقط‌ ٨ گرم دکستروز توسط‌ آزمودنی‌ها مصرف می‌شد. آزمودنی‌ها در روزهاي انجام آزمون، از انجام هرگونه‌ فعالیت‌ بدنی‌ طولانی‌ یا پرشدت پرهیز کردند و با حداقل‌ خستگی‌ در جلسات آزمون شرکت‌ کردند.

نمونه‌ گیري و سنجش‌ فاکتورهاي خونی‌

مقادیر لاکتات، LDH، CK و NO نیز طی‌ ٣ مرحله‌ خونگیري، اندازه گیري شد. خونگیري مرحله‌ ١، یک‌ ساعت‌ قبل‌ از شروع جلسه‌ چهارم (براي ثبت‌ مقادیر استراحتی‌ )، و خونگیري مرحله‌ ٢ و ٣، در انتهاي جلسات تمرینی‌ چهارم و هفتم‌، ٥ دقیقه‌ پس‌ از آزمون توان بی‌هوازي (براي بررسی‌ تاثیر مکمل‌ و یا پلاسبو) توسط‌ متخصص‌ آزمایشگاه صورت گرفت‌. هر بار ١٠ میلی‌ لیتر خون از سیاهرگ بازویی‌ اخذ گردید.

نمونه‌ها بلافاصله‌ در تیوبی‌ حاوي ماده ضد انعقاد هپارین‌ ریخته‌ شدند. سپس‌ با سرعت‌ ٣٠٠٠ rpm سانتریفیوژ شدند و براي آنالیز در آینده، در دماي منفی‌ ٨٠ درجه‌ نگه‌داري شدند. NO به‌طور غیرمستقیم‌ با استفاده از کیت‌ شرکت‌ نوند سلامت‌ و روش رنگ‌ سنجی‌ گریس‌ با اندازه گیري نیترات و نیتریت‌ به‌ کمک‌ احیاي آنزیمی‌ نیترات ردوکتاز سنجیده شد. CK و LDH هر دو با استفاده از کیت‌هاي شرکت‌ پارس آزمون و روش کالریمتریک‌ UV سنجیده شدند. لاکتات نیز با استفاده از کیت‌ شرکت‌ بایرکس‌ فارس و روش آنزیماتیک‌/کالریمتریک‌ سنجیده شد.

روش آماري پژوهش‌

پس‌ از مشخص‌ شدن نرمال بودن دادهها توسط‌ آزمونهاي کلموگروف اسمیرنوف و شاپیرویک‌، محقق‌ با استفاده از آزمون آماري ANOVA یا تحلیل‌ واریانس‌ یک‌ طرفه‌ تکراري و آزمون تعقیبی‌ بونفرونی‌ در نرم افزار Spss ورژن ٢٦، به‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ دادهها پرداخت‌.

یافته‌هاي پژوهش‌

در جدول شماره ١ شاخص‌هاي آنتروپومتریک‌ و فردي آزمودنی‌ها ارائه‌ شده است‌. همچنین‌ در نمودارهاي شماره ١ الی‌ ٨ نتایج‌ حاصل‌ از اثر CM یا پلاسبو بر هشت‌ متغیر وابسته‌ي پژوهش‌ ارائه‌ شده است‌.

سیترولین مالات

بحث‌ و بررسی‌ در مورد مکمل سیترولین مالات

هدف از پژوهش‌ حاضر، بررسی‌ اثرات مصرف کوتاه مدت مکمل‌ سیترولین‌ مالات بر مقادیر نیتریک‌ اکساید، لاکتات خون، عملکرد ورزشی‌ (استقامت‌ عضلانی‌، استقامت‌ هوازي، توان بی‌هوازي) و برخی‌ شاخص‌هاي آسیب‌ عضلانی‌ در مردان سالم‌ تمرین‌ کرده بود.

در زمینه‌ اثرات سیترولین مالات بر پاسخ‌ نیتریک‌ اکساید، می‌توان گفت‌، سیترولین‌ با تبدیل‌ شدن به‌ آرژنین‌ و همچنین‌ مهار آنزیم‌ آرژیناز ، باعث‌ افزایش‌ آرژنین‌ و متعاقبا سنتز بیشتر NO می‌شود و مصرف آن به‌ صورت مکمل‌ می‌تواند نهایتا به‌ افزایش‌ NO منجر شود. نتایج‌ پژوهش‌ حاضر نشان داد مصرف کوتاه مدت CM نسبت‌ به‌ پلاسبو (کنترل) به‌ افزایش‌ معنادار پاسخ‌ NO نیتریت‌ و نیترات به‌ فعالیت‌ ورزشی‌ منجر می‌شود. لازم به‌ ذکر است‌ که‌ تحقیقاتی‌ که‌ ارتباط مستقیم‌ مصرف کوتاه مدت مکمل‌ CMو مقادیر NO را سنجیده باشند، بسیار محدود هستند.

زیرا اکثرا مکمل‌ سازي بلند مدت این‌ مکمل‌ و یا مصرف تنها سیترولین‌ بدون توجه‌ به‌ مالات مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌. همسو با پژوهش‌ حاضر، کیم‌ و همکاران نشان دادند مصرف حاد ٣ گرم سیترولین‌ در افراد سالم‌ و بیماران قلبی‌، سنتز NOرا تا ١٠ برابر افزایش‌ می‌دهد. همچنین‌ تاکید شده تنها مصرف طولانی‌ مدت سیترولین‌ می‌تواند به‌ بهبود عملکرد عروقی‌ افراد داراي اختلالات عروقی‌ منجر شود.

مهم‌ترین‌ دلیل‌ این‌ افزایش‌، افزایش‌ در مقادیر آرژنین‌ پلاسما و متعاقبا NO ذکر شده است‌. بیلی‌ و همکاران نشان دادند مصرف ٧ روز مکمل‌ سیترولین‌ به‌ افزایش‌ ٢٠ درصدي مقادیر نیتریت‌ متابولیت‌ در مردان سالم‌ می‌انجامد. ماسایوکی‌ و همکاران نیز، نشان دادند مصرف ٧ روز مکمل‌ سیترولین‌٦ گرم در روز به‌ افزایش‌ ٣٣ درصدي مقادیر NO در مردان میانسال منجر می‌شود.

خرید سیترولین مالات

مطالعه‌ مروري آرتور همکاران نیز، با جمع‌ بندي مطالعات نهایتا به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ مکمل‌ سازي سیترولین‌ و آب هندوانه‌ به‌ افزایش‌ معنادار مقادیر آرژنین‌ و NO پلاسما، افزایش‌ رگ گشایی‌ و کاهش‌ فشار خون منجر می‌گردد. هم‌ چنین‌ توصیه‌ شد براي کسب‌ حداکثر فواید مرتبط‌ با مقادیر NO، رگ گشایی‌ و بهبود عملکرد اندوتلیالی‌، مکمل‌CM باید در دوزهاي بیشتر یا در مدت زمان طولانی‌تر مصرف شود.

با این‌ حال مطالعات محدود ناهمسویی‌ با پژوهش‌ حاضر نیز یافت‌ می‌شود. ون و همکاران نشان دادند مصرف کوتاه مدت ١٠گرم سیترولین‌ و پروتئین‌ وي، اگرچه‌ آرژنین‌ در دسترس را افزایش‌ می‌-دهد، با این‌ حال اثر معنا داري بر سنتز NO، جریان خون یا سنتز پروتئین‌ مردان میانسال سالم‌ ندارد. سوزوکی‌ و همکاران نیز به‌ بررسی‌ اثر مکمل‌ سازي سیترولین‌ بر عملکرد دوچرخه‌ سواري تایم‌ تریل‌ پرداختند و گزارش کردند که‌ مصرف ٧ روز مکمل‌ سیترولین‌ (٢/٤ گرم در روز)، در مقایسه‌ با گروه پلاسبو به‌ افزایش‌ بیشتر مقادیر NO منجر نمی‌شود. در نهایت‌ به‌ نظر می‌رسد مصرف کوتاه مدت مکمل‌ CM موجب‌ افزایش‌ معنادار مقادیر آرژنین‌ متعاقبا NO گردد.

با این‌ حال توصیه‌ شده براي تقویت‌ هرچه‌ بیشتر این‌ اثر، سیترولین مالات باید در دوزهاي بالاتر و مدت زمان طولانی‌ تري مصرف شود. در زمینه‌ اثرات CM بر پاسخ‌ لاکتات، می‌دانیم‌ که‌ سیترولین‌ از اجزاي مهم‌ چرخه‌ اوره به‌ شمار می‌آید. تصور بر این‌ است‌ که‌ علت‌ بهبود ریکاوري با مصرف CM افزایش‌ پاکسازي آمونیاك سرم است‌. زیرا افزایش‌ بیش‌ از حد آمونیاك سرم سمی‌ بوده و همچنین‌ متابولیسم‌ هوازي را مختل‌ می‌کند ، در نتیجه‌ تسریع‌ پاکسازي آن از اتکاي زیاد به‌ سیستم‌ بی‌هوازي و افزایش‌ تجمع‌ لاکتات جلوگیري می‌کند.

همچنین‌ افزایش‌ جریان خون و رگ گشایی‌ ناشی‌ از NO می‌تواند به‌ پاکسازي و انتقال سریع‌ تر لاکتات کمک‌ کند. با این‌ حال نتایج‌ پژوهش‌ حاضر نشان داد مصرف کوتاه مدت CM در مقایسه‌ با پلاسبو (کنترل) منجر به‌ کاهش‌ معنادار پاسخ‌ لاکتات به‌ فعالیت‌ ورزشی‌ نمی‌شود. همسو با پژوهش‌ حاضر، مطالعه‌ سیستماتیک‌ و متا آنالایز چانگ‌ و همکاران که‌ با بررسی‌ ١٣ پژوهش‌ همراه بود، نشان داد، مصرف کوتاه مدت مکمل‌ CM (دوز غالب‌ مطالعات ٨ گرم) می‌ تواند به‌ کاهش‌ معنادار شاخص‌ درك فشار و کوفتگی‌ عضلانی‌ بعد از فعالیت‌ ورزشی‌ کمک‌ کند. با این‌ حال کاهش‌ معناداري در پاسخ‌ لاکتات به‌ فعالیت‌ ورزشی‌ مشاهده نشد.

داسیلوا همکاران، گزارش کردند مصرف کوتاه مدت ٦ گرم مکمل‌ CM تاثیر معناداري در بهبود فاکتورهاي مرتبط‌ با ریکاوري و کوفتگی‌ عضلانی‌ مانند CK لاکتات پس‌ از فعالیت‌ ورزشی‌ مقاومتی‌ پر شدت در مردان سالم‌ غیرفعال ندارد. با این‌ حال مطالعات ناهمسویی‌ با پژوهش‌ حاضر نیز یافت‌ می‌شود.

موناکو و همکاران ، با مطالعه‌ روي ٢١ فرد سالم‌ نشان دادند مصرف کوتاه مدت CM، منجر به‌ کاهش‌ معنادار پاسخ‌ اسیدلاکتیک‌ به‌ فعالیت‌ ورزشی‌ بی‌هوازي و افزایش‌ توان بی‌هوازي میانگین‌ می‌گردد. مارتینز و همکاران ، نیز گزارش داده اند مصرف کوتاه مدت ٣/٤ گرم سیترولین‌ موجب‌ کاهش‌ پاسخ‌ لاکتات پس‌ از یک‌ فعالیت‌ ورزشی‌ وامانده ساز می‌شود. نهایتا هر چند نتایج‌ متناقضی‌ یافت‌ می‌شود اما با استناد به‌ تحقیق‌ مروري، متا آنالایز و جامع‌ چانگ‌ و همکاران، به‌ نظر نمی‌رسد مصرف کوتاه مدت CM بتواند تاثیر معناداري بر پاسخ‌ لاکتات به‌ فعالیت‌ ورزشی‌ و یا تسریع‌ پاکسازي لاکتات ایجاد کند.

در زمینه‌ اثرات CM بر استقامت‌ عضلانی‌، می‌دانیم‌ که‌ فلسفه‌ ساخت‌ مکمل‌ CM کمک‌ به‌ بیماران داراي ضعف‌ عضلانی‌ بوده است‌. مصرف CM می‌تواند به‌ افزایش‌ جریان خون عضلانی‌ ناشی‌ از رگ گشایی‌ و در نتیجه‌ اکسیژن رسانی‌ بهتر، افزایش‌ بازسازي ATP و فسفوکراتین‌ در فعالیت‌ هاي پرشدت ، افزایش‌ پاکسازي آمونیاك، بهبود ریکاوري و …کمک‌ کند. هم‌ افزایی‌ تمام این‌ عوامل‌ به‌ افزایش‌ معنادار استقامت‌ عضلانی‌ کمک‌ می‌کند. نتایج‌ پژوهش‌ حاضر نشان داد مصرف کوتاه مدت CM در مقایسه‌ با پلاسبو (کنترل) موجب‌ افزایش‌ معنادار تعداد تکرار هاي شناسوئدي یا استقامت‌ عضلانی‌ در مردان سالم‌ تمرین‌ کرده می‌شود.

همسو با پژوهش‌ حاضر، وکس‌ و همکاران ، نشان دادند مصرف کوتاه مدت ٨ گرم CM یک‌ ساعت‌ قبل‌ فعالیت‌ ورزشی‌، منجر به‌ افزایش‌ معنادار تکرارهاي تمرینی‌ پایین‌ تنه‌، بهبود استقامت‌ عضلانی‌ و عملکرد ورزشی‌ در مردان تمرین‌ کرده مقاومتی‌ می‌گردد. علت‌ آن نیز افزایش‌ آرژنین‌ و افزایش‌ توانایی‌ بافرکردن آمونیاك سرم عنوان شده است‌. جردن و همکاران نیز نشان دادند، مصرف کوتاه مدت ٨ گرم CM یک‌ ساعت‌ قبل‌ از فعالیت‌ ورزشی‌، باعث‌ بهبود عملکرد ورزشی‌ مقاومتی‌، افزایش‌ تکرارهاي انجام شده هنگام تمرینات بالاتنه‌ و پایین‌ تنه‌ (استقامت‌ عضلانی‌) کاهش‌ میزان درك فشار در زنان تمرین‌ کرده مقاومتی‌ می‌گردد.

  • ترکسلر همکاران ، در مطالعه‌اي مروري و متا آنالایز نشان دادند مصرف کوتاه مدت مکمل‌ سیترولین‌ می‌تواند به‌ بهبود معنادار (هرچند کوچک‌) عملکرد تمرینی‌ مقاومتی‌ با شدت بالا و وظایف‌ انفجاري کمک‌ کند. با این‌ حال مطالعات ناهمسویی‌ با پژوهش‌ حاضر نیز یافت‌ می‌شود. تیلور و همکاران ، در تحقیقی‌ روي ١٢ مرد و زن سالم‌ تمرین‌ کرد، نشان دادند مصرف کوتاه مدت ٨ گرم CM ٦٠ دقیقه‌ قبل‌ از یک‌ فعالیت‌ ورزشی‌ پرشدت، تاثیر معناداري بر کاهش‌ خستگی‌ و افزایش‌ تکرارهاي انجام شده یا استقامت‌ عضلانی‌ ندارد. آنها در انتها مصرف بلند مدت CM را موثرتر پیشنهاد کردند. در تحقیق‌ گونزالس‌ و همکاران (٢١) نیز مصرف ٨ گرم CM ٤٠ دقیقه‌ قبل‌ از فعالیت‌ ورزشی‌، منجر به‌ بهبود استقامت‌ عضلانی‌ بالاتنه‌ي دوازده مرد سالم‌ تمرین‌ کرده نشد.

کاترفلو و همکاران (٣٣)، گزارش دادند که‌ مصرف کوتاه مدت ٦ گرم سیترولین‌، ١ الی‌ ٢ ساعت‌ قبل‌ از فعالیت‌ ورزشی‌، تاثیري بر تعداد تکرارهاي پرس سینه‌ با ٨٠ درصد 1RM یا استقامت‌ عضلانی‌ مردان و زنان ورزشکار نداشته‌ است‌. در نهایت‌ احتمال می‌رود مصرف کوتاه مدت CM بتواند به‌ بهبود کم‌ تا متوسط‌ استقامت‌ عضلانی‌ کمک‌ کند. با این‌ حال به‌ علت‌ وجود برخی‌ نتایج‌ متناقص‌ و نیاز به‌ تحقیقات بیشتر و قوي تر، نتیجه‌گیري با اطمینان در این‌ زمینه‌ میسر نیست‌.

در زمینه‌ اثرات CM بر توان بی‌هوازي، با توجه‌ به‌ اثر مکمل‌ سازي CM بر بهبود بازسازي ATP و PC در فعالیت‌ ورزشی‌ پر شدت (١١ ,٢١)، افزایش‌ NO و جریان خون (٣ ,١٣ ,٣٤ )، می‌توان انتظار داشت‌ عملکرد بی‌هوازي حین‌ فعالیت‌ ورزشی‌ افزایش‌ یابد. نتایج‌ پژوهش‌ حاضر نشان داد مصرف کوتاه مدت CM در مقایسه‌ با پلاسبو (کنترل) منجر به‌ افزایش‌ معنادار توان بی‌هوازي میانگین‌ در مردان سالم‌ تمرین‌ کرده می‌شود.

بارگذاری...

همچنین‌ مصرف کوتاه مدت CM در مقایسه‌ با پلاسبو (کنترل)، منجر به‌ افزایش‌ معنادار توان بی‌هوازي اوج نشد. همسو با پژوهش‌ حاضر، پرز و جکمن‌، نشان دادند مصرف کوتاه مدت ٨ گرم سیترولین مالات به‌ بهبود عملکرد بی‌هوازي حین‌ فعالیت‌ ورزشی‌ شدید و کاهش‌ کوفتگی‌ عضلانی‌ بعد از فعالیت‌ ورزشی‌ شدید منجر شد.

علت‌ این‌ بهبود، افزایش‌ بازسازي ATP و بهبود وضعیت‌ بافرینگ‌ عنوان شده است‌. در تحقیق‌ جوردن و همکاران نیز، مصرف کوتاه مدت ٨ گرم CM یک‌ ساعت‌ قبل‌ فعالیت‌ ورزشی‌ باعث‌ افزایش‌ افزایش‌ توان بی‌هوازي و افزایش‌ عملکرد ورزشکاران تنیس‌ زن گردید. با این‌ حال بر خلاف پژوهش‌ حاضر، توان بی‌هوازي اوج نیز افزایش‌ معناداري داشت‌.

جنسن‌ و همکاران نیز، نشان دادند مصرف کوتاه مدت ٨ گرم CM منجر به‌ افزایش‌ توان بی‌هوازي میانگین‌، ظرفیت‌ بی‌هوازي و کاهش‌ خستگی‌ در زنان فعال تمرین‌ کرده می‌گردد. موناکو و همکارانش‌ ، با مطالعه‌ روي ٢١ فرد سالم‌ نشان دادند مصرف کوتاه مدت CM منجر به‌ کاهش‌ معنادار پاسخ‌ اسیدلاکتیک‌ به‌ فعالیت‌ ورزشی‌ بی‌هوازي و افزایش‌ توان بی‌هوازي میانگین‌ می‌گردد. همچنین‌ همسو با پژوهش‌ حاضر، اثر معناداري بر توان بی‌هوازي اوج مشاهده نشد. با این‌ حال مطالعات ناهمسویی‌ با پژوهش‌ حاضر نیز یافت‌ می‌شود. چپلی‌ و همکارانش‌ ، نشان دادند مصرف کوتاه مدت ٨ گرم CM، تاثیر معناداري بر عملکرد بی‌هوازي یا کاهش‌ کوفتگی‌ عضلانی‌ در مردان و زنان تمرین‌ کرده ندارد.

مطالعه‌ کونیف‌ همکاران نیز نشان داد، مصرف کوتاه مدت ١٢ گرم سیترولین مالات یک‌ ساعت‌ قبل‌ از دوچرخه‌ سواري اینتروال سرعتی‌، تاثیر معناداري بر عملکرد بی‌هوازي، شاخص‌ خستگی‌ یا تعادل اسیدي-بازي بدن مردان تمرین‌ کرده ندارد. در نهایت‌ به‌ نظر می‌رسد مصرف کوتاه مدت CM بتواند به‌ بهبود کم‌ تا متوسط‌ توان و عملکرد بی‌هوازي کمک‌ کند. با این‌ حال به‌ علت‌ وجود برخی‌ نتایج‌ متناقض‌ و نیاز به‌ تحقیقات بیشتر و قوي تر، نتیجه‌گیري با اطمینان در این‌ زمینه‌ میسر نیست‌.

در زمینه‌ اثرات CM بر استقامت‌ هوازي، اعتقاد بر این‌ است‌ که‌ مصرف مکمل‌ CMبا افزایش‌ تسریع‌ در پاکسازي اوره و لاکتات ، بهبود بازسازي ATP و فسفوکراتین‌ در فعالیت‌ ورزشی‌ پر شدت ، افزایش‌ جریان خون عضلانی‌ ناشی‌ از NO، رگ گشایی‌ و در نتیجه‌ اکسیژن رسانی‌ بهتر ، افزایش‌ PGC-1α ، افزایش‌ زمان رسیدن به‌ واماندگی‌ (١٧) و کاهش‌ کوفتگی‌ و آسیب‌هاي عضلانی‌ (١٩)، به‌ بهبود معنادار عملکرد هوازي کمک‌ می‌کند.

نتایج‌ پژوهش‌ حاضر نشان داد مصرف کوتاه مدت سیترولین مالات در مقایسه‌ با پلاسبو (کنترل) به‌ افزایش‌ معنادار استقامت‌ هوازي یا VO2max در مردان سالم‌ تمرین‌ کرده منجر نمی‌ شود. لازم به‌ ذکر است‌، تحقیقاتی‌ که‌ ارتباط مستقیم‌ مصرف کوتاه مدت مکمل‌ CM و استقامت‌ هوازي را سنجیده باشند، بسیار محدود هستند. همسو با پژوهش‌ حاضر، کاترفلو و همکاران، گزارش دادند که‌ مصرف کوتاه مدت ٦ گرم سیترولین‌ ١ الی‌ ٢ ساعت‌ قبل‌ از فعالیت‌ ورزشی‌، تاثیري بر آستانه‌ بیهوازي، استقامت‌ هوازي یا VO2max و زمان رسیدن به‌ واماندگی‌ مردان و زنان ورزشکار نداشته‌ است‌.

همچنین‌ تغییري در تعداد تکرارهاي پرس سینه‌ با ٨٠ درصد 1RM رخ نداد. مطالعه‌ مروري آرتور و همکاران نیز، نشان داد تنها مکمل‌ سازي مزمن‌ یا طولانی‌ مدت سیترولین‌ می‌تواند عملکرد ورزشکاران استقامتی‌ را بهبود دهد و مکمل‌ سازي کوتاه مدت آن براي بهبود عملکرد استقامتی‌ موثر عنوان نشد.

همچنین‌ توصیه‌ شده براي کسب‌ حداکثر فواید مرتبط‌ با مقادیر NO، رگ گشایی‌ و بهبود عملکرد اندوتلیالی‌، مکمل‌ CM باید در دوزهاي بالاتر یا در مدت زمان طولانی‌ تر مصرف شود. تحقیق‌ بنداهان و همکارانش‌ روي مردان تمرین‌ کرده، نیز نشان داد مصرف ١٥ روز مکمل‌ CM به‌ مقدار ٦ گرم در هر روز، تولید انرژي هوازي را تا ٣٤ درصد حین‌ فعالیت‌ ورزشی‌ افزایش‌ می‌ دهد. این‌ نیز یک‌ تاکید براي مصرف طولانی‌ مدت تر CM به‌ شمار می‌رود. در نهایت‌ به‌ نظر می‌رسد مصرف کوتاه مدت مکمل‌ سیترولین مالات تاثیر ناچیزي بر افزایش‌ عملکرد هوازي یا VO2max داشته‌ باشد.

اطلاعات مقاله مقاله:
تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل‌ سیترولین‌ مالات بر مقادیر نیتریک‌ اکساید، لاکتات، عملکرد ورزشی‌ و برخی‌ شاخص‌های‌ آسیب‌ عضلانی‌ مردان سالم‌ تمرین‌ کرده
مطالعات کاربردي تندرستی‌ در فیزیولوژي ورزش
احمدرضا اسحاقیان،علی‌ اصغر رواسی، عباسعلی‌ گائینی‌
با تشکر از وب سایت نور

خرید سیترولین مالات و فروش سیترولین مالات

برای خرید سیترولین مالات یا فروش سیترولین مالات می توانید با ما در تماس باشید و از بهترین برندهای موجود استفاده کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا