بتا آلانین

مقاله بتا آلانین کارنوزین اینترلوکین 8

هدف,اثر ٨ هفته‌ مصرف مکمل‌ بتا آلانین‌ و تمرینات مقاومتی‌ هرمی‌ بر میزان تغییرات سطوح استراحتی‌ کارنوزین‌ واینتر لوکین‌٨ مردان غیر ورزشکاراست‌.٤٠ مرد جوان با دامنه‌ سنی‌ ٢٠-٢٥ سال بصورتصادفی‌ به‌٤ گروه مکمل‌ ، مکمل‌ وتمرین‌، دارونما ودارونما وتمرین‌ تقسیم‌ شدند (هر ١٠ نفر یک‌ گروه).

تمرین‌ مقاومتی‌ به‌ مدت ٨ هفته‌ و٣جلسه‌ درهفته‌ با شدت ٧٠ تا٩٠ درصد یک‌ تکرار بیشینه‌ انجام شد.بررسی‌ تغییرات از t همبسته‌ ومقایسه‌ ٤ گروه ازآنالیز واریانس‌ یکطرفه‌ (ANOVA) استفاده شد.در صورت معناداری از آزمون تعقیبی‌ بونفرونی‌ استفاده شد. ٠٥/٠ p در نظر گرفته‌ شد.افزایش‌ معناداری‌ در کارنوزین‌ مشاهده شد افزایش‌ اینترلوکین‌ ٨ معنادار نبودشاخص‌ های‌ هایپرتروفی‌ افزایش‌ معنادار داشت‌. نتیجه‌ گیری‌،فعالیت‌ ورزشی‌ مقاومتی‌ هرمی‌ به‌ همراه مصرف مکمل‌ بتاآلانین‌ باعث‌ افزایش‌ معنادار کارنوزین‌ و هایپرتروفی‌ عضلانی‌ در مردان غیر ورزشکار شد.

مقدمه ای بر موضوع مکمل بتاآلانین

باگذشت‌ زمان، سطوح مهارتی‌ ورزشکاران در رشته‌ های‌ مختلف‌ ورزشی‌ پیشرفت‌ کرده است‌ و رکورد های‌ ورزشکاران به‌ فراز های‌ جدیدی‌ رسیده است‌ و مرز بین‌ موفقیت‌ و شکست‌ کوچک‌ تر شده است‌. بنابراین‌ ورزشکاران ومربیان، هر عاملی‌ که‌ بتواند هر چند جزئی‌ شانس‌ پیروزی‌ را افزایش‌ دهد جستجو می‌ کنند. به‌ این‌ ترتیب‌ مصرف مکمل‌ های‌ غذایی‌ در ورزش بسیار گسترده شده است‌. در این‌ میان مکمل‌ بتا آلانین‌ در تمرینات جایگاه ویژه ای‌ داشته‌ و موضوع تحقیق‌ بسیاری‌ از فیزیولوژیست‌ های‌ ورزشی‌ شده است‌ .

با این‌ ادعا که‌ قدرت و توان عضلانی‌ و ترکیب‌ بدن را بهبود می‌ بخشد(١).مصرف مکمل‌ های‌ پروتئینی‌ حاوی‌ اسید آمینه‌ تجاری‌ و انجام تمرینات مقاومتی‌ سنگین‌ برای‌ گسترش حجم‌ عضلانی‌(هایپرتروفی‌) با اهداف بهبود ظاهر و بدنی‌ مناسب‌، موفقیت‌ در مسابقات، کسب‌ قدرت در مردان ورزشکار رواج یافته‌ است‌. ثابت‌ شده است‌ که‌ انواع خاصی‌ از اسیدهای‌ آمینه‌ بر آنابولیسم‌ و رشد کل‌ بدن تاثیر گذاشته‌ و در نتیجه‌، دارای‌ پتانسیل‌ گسترش عضله‌ و قدرت طی‌ تمرینات مقاومتی‌ است‌.

انواع اسیدهای‌ آمینه‌ مصرفی‌ به‌ علت‌ سرعت‌ متغیر در جذب، تفاوت در پروفایل‌ اسیدهای‌ آمینه‌، پاسخ‌ هورمونی‌ منحصر به‌ فرد و یا اثر مثبت‌ بر دفاع آنتی‌ اکسیدانی‌ ممکن‌ است‌ در نتایج‌ حاصل‌ از تمرین‌ مقاومتی‌ تاثیر گذار باشد(٤)بتاآلانین‌ یک‌ اسید آمینه‌ غیر ضروری‌ است‌، که‌ پیش‌ ساز آنزیمی‌ درونی‌ این‌ مکمل‌ ترکیبی‌ از کارنوزین‌ و هیستیدین‌ می‌ باشد و با نام آمینوپروپانوئیک‌ ٣نیز نامگذاری‌ می‌ شود(٦)کارنوزین‌ در عضلات اسکلتی‌ از سنتز هیستیدین‌ و اسید آمینه‌ آلانین‌ در یک‌ واکنش‌ کاتالیزه شده توسط‌ کارنوزین‌ سنتتاز تشکیل‌ میشود .

میزان غلظت‌ بتاآلانین‌ به‌ همراه کارنوزین‌ و هیستیدین‌ در عضلات تند انقباض ٢٠ میلی‌ مول بر کیلوگرم و میزان غلظت‌ آن در کل‌ پلاسمای‌ خون در بدن ٥تا ١٠میلی‌ گرم می‌ باشد.از آنجا که‌ کارنوزین‌ تمایل‌ بیشتری‌ دارد که‌ با هیستیدین‌ ترکیب‌ شود و غلظت‌ هیستیدین‌ نیز در عضلات نسبت‌ به‌ آلانین‌ بالاتر است‌،در نتیجه‌ سنتز کارنوزین‌ در حضور آلانین‌ افزایش‌ می‌ یابد.

چون ترکیبی‌ از هر دو آنزیم‌ در آن یافت‌ می‌ شود بنابراین‌ نقش‌ فیزیولوژیکی‌ این‌ بافر در انقباضات درون گرا و فیبر های‌ عضلات تند انقباض در فعالیت‌ با شدت های‌ بالا که‌ باعث‌ تجمع‌ یون هیدروژن می‌ شود حائزاهمیت‌ است‌(٥،٨). بتاآلانین‌ می‌ تواند به‌ عنوان یک‌ تامپون در حفظ‌ تعادل یون هیدروژن،تاخیر درتولید اسید لاکتیک‌، کاهش‌ اکسیداتیوسلولی‌، جلوگیری‌ از تجمع‌ رادیکال های‌ آزاد ،حفظ‌ ذخائر گلیکوژن، افزایش‌ جنبش‌ پذیری‌ سلولی‌ وتسریع‌ در پاسخ‌ جفت‌ شدن پروتئین‌ های‌ انقباضی‌ (آکتین‌ و میوزین‌)افزایش‌ سوخت‌ و ساز چربی‌ ها ، کاهش‌ استرس و خستگی‌ های‌ عصبی‌- عضلانی‌

جلوگیری‌ از افت‌ کاهش‌ RNA در کبد، دفع‌ و کاهش‌ ٢CO در تبادلات سلولی‌ ، حفظ‌ تعادل هموستاز بدن در حالت‌ های‌ اسیدی‌ -بازی‌ و با توجه‌ به‌ نقش‌ ترکیبی‌ کارنوزین‌ و هیستیدین‌ به‌ عنوان یک‌ آنزیم‌ افزایش‌ دهنده در سنتز پروتئین‌ و همچنین‌ آزاد سازی‌ کلسیم‌ از شبکه‌ سارکوپلاسمی‌ و ایجاد پتانسیل‌ عمل‌ و بهبود در عملکرد ورزشی‌ و پمپ‌ کلسیم‌ نقش‌ مهمی‌ داشته‌ باشد (٢٥،٢٦،٧،٨).  برنامه‌ تمرینی‌ مقاومتی‌ موثر نیازمند ترکیبی‌ از شدت، مدت، تعداد جلسات و نوع تمرین‌ برای‌ اعمال اضافه‌ بار در دستگاه مختلف‌ بدن و ایجاد سازگاری‌است‌.

تمرینات مقاومتی‌ باعث‌ افزایش‌ قدرت و توده عضلانی‌ می‌ شوند. در این‌ بین‌ تمرینات مقاومتی‌ هرمی‌ که‌ مقاومت‌ یک‌ یا گروهی‌ از عضلات را در برابر یک‌ مقاومت‌ یا نیروی‌ خارجی‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ اضافه‌ بار فزاینده به‌ صورت درصدی‌ افزایش‌ می‌ دهد، مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌(١٨). تمرینات مقاومتی‌ مانند وزنه‌ برداری‌، پاور لیفتینگ‌، بدنسازی‌ روشهایی‌ را برای‌ افزایش‌ عملکرد و افزایش‌ قدرت در تکرار و شدت های‌ معین‌ اعمال می‌ کند. عضله‌ اسکلتی‌ بافتی‌ شکل‌ پذیر است‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر هموستاز سلولی‌، مقدار و نوع پروتئین‌ های‌ خود را تغییر می‌ دهد.

یکی‌ از محرك های‌ تغییر موقت‌ هموستاز تمرین‌ مقاومتی‌ است‌ که‌ در طول زمان به‌ شکل‌ سازگاری‌ های‌ ساختاری‌ و عملکردی‌ در پروتئین‌ های‌ عضله‌ پدیدار می‌ شود.که‌ در این‌ بین‌ نقش‌ مکمل‌ بتاآلانین‌ در حفظ‌ سنتز پروتئین‌ وهموستاز بدن در حین‌ تمرینات مقاومتی‌ هرمی‌ حائز اهمیت‌ است‌ (٢١،٢٢). در مطالعه‌ ای‌ که‌ محققین‌ به‌ بررسی‌ چهار هفته‌ مصرف مکمل‌ بتا آلانین‌ در سازگاری‌ های‌ تمرینی‌ ایزوکنتیک‌ و قدرت حداکثر فلکشن‌ زانو و محتوای‌ کارنوزین‌ در عضلات کند انقباض و تند انقباض در ١٤ مرد در دو گروه مکمل‌ و دارونما پرداختنددریافتند که‌، در هردو پا میزان کارنوزین‌ به‌ طور معناداری‌ افزایش‌ یافته‌ بود.

دریافت برنامه تمرین و تغذیه تخصصی

بارگذاری...

عضلات اسکلتی‌ بافت‌ ترشح‌ کننده برخی‌ سایتوکاین‌ ها، از قبیل‌TNF-α، ٦L-، ٨IL-، ١٥IL- و١٨IL- هستند، که‌ به‌ هنگام انقباضات عضلانی‌ بیان ژن این‌ سایتوکاین‌ ها به‌ مقدار کم‌ و به‌ دلایل‌ فیزیولوژیایی‌ نامعلوم افزایش‌ می‌ یابند. برخی‌ سایتوکاینها مولکولهای‌ پیام دهنده قوی‌ هستند که‌ هایپرتروفی‌ عضلانی‌ را در پاسخ‌ به‌ تمرین‌ قدرتی‌ تحریک‌ می‌ کنند.در این‌ بین‌ اینتر لوکین‌ ٨ توسط‌ لکوسیت‌ های‌ اندوتلیال و اپیتلیال و فیبروبلاست‌ ها که‌ در مغز وعضلات اسکلتی‌ دارای‌ اثرات موضعی‌ هستند تولید می‌ شوند.

تحقیقات نشان داده است‌ که‌ آزاد سازی‌ اینترلوکین‌ ٨ در عضلات در طی‌ ورزش نقشی‌ در آنژیوژنز(رگ زایی‌) دارد(١٥) همچنین‌ هیستیدین‌ به‌ عنوان یک‌ اسیدآمینه‌ در ساخت‌ پروتئین‌ های‌ کروی‌ که‌ در ساختمان سلولی‌ به‌ عنوان یک‌ باند آنزیم‌ سلولی‌ عمل‌ نموده و با افزایش‌ سطوح استراحتی‌ اینترلوکین‌٨به‌ عنوان یک‌ آنزیم‌ ضدالتهابی‌ به‌ افزایش‌ هورمون رشد،کاهش‌ اکسیداتیو ذخائر  چربی‌،  و  هایپرتروفی‌  عضلانی‌  کمک‌  می‌ کند(١٤).

ریچمن‌ و همکاران (٢٠٠٤)،تاثیر ١٠ هفته‌ تمرینات مقاومتی‌ بر روی‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ اینترلوکین‌ ٨ بررسی‌ کردند، نتایج‌ این‌ تحقیق‌ حاکی‌ ازآن است‌ که‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ اینتر لوکین‌ ٨ در پایان ١٠ هفته‌ افزایش‌ معناداری‌ داشت‌(١٧).لوئیز وهمکاران (٢٠٠٧ )تاثیر٨ هفته‌ تمرین‌ مقاومتی‌ در عضله‌ پهن‌ خارجی‌ در میزان تغییرات mRNA و سطوح استراحتی‌ اینترلوکین‌ ٨ در شش‌ آزمودنی‌ بررسی‌ کردند در پایان ٨ هفته‌ تمرین‌ مقاومتی‌ افزایش‌ معناداری‌ در میزان اینترلوکین‌ ٨  مشاهده نشد(١٣).

در اجرای‌ پروتکل‌ تمرینات مقاومتی‌ هرمی‌ به‌ همراه مصرف مکمل‌ بتاآلانین‌ بمدت ٨ هفته‌ که‌ در این‌ فاصله‌ زمانی‌ کلیه‌ سازگاری‌ های‌ فیزیولوژیایی‌ و مکانیکی‌ به‌ تمرینات به‌ اوج عملکرد خود می‌ رسد(١٠،٩). همچنین‌ بدلیل‌ افزایش‌ درصدی‌ دراضافه‌ بارتمرینی‌ به‌ همراه افزایش‌ سنتز پروتئین‌ به‌ همراه مکمل‌ بتاآلانین‌(١٠،٩).

این‌ سوال مطرح است‌ که‌ آیا افزایشی‌ به‌ همراه مصرف مکمل‌ و تمرینات مقاومتی‌ هرمی‌، در سطوح کارنوزین‌، هایپرتروفی‌ عضلانی‌، وهمچنین‌ با توجه‌ به‌ وجود شدت های‌ متفاوت در تمرینات مقاومتی‌ هرمی‌ تغیراتی‌ در میزان اینترلوکین‌ ٨ مشاهده می‌ شود. از این‌ رو پژوهش‌ حاضر در صدد است‌ تا تاثیر ٨ هفته‌ مصرف مکمل‌ بتا آلانین‌ به‌ همراه تمرینات مقاومتی‌ هرمی‌ برمیزان تغییرات سطوح کارنوزین‌ و اینترلوکین‌٨ در مردان غیر ورزشکاررا مورد بررسی‌ و مطالعه‌ قرار دهد.

روش تحقیق در مورد مکمل بتا آلانین و کارنوزین

روش تحقیق‌ حاضر از نوع نیمه‌ تجربی‌ و با توجه‌ به‌ مدت زمان لازم برای‌ اجرای‌ طرح تحقیق‌، از نوع مقطعی‌ و به‌ لحاظ نتایج‌ بدست‌ آمده کاربردی‌ می‌ باشد.جامعه‌ ی‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ را مردان جوان ٢٠ -٢٥ سال با میانگین‌ وزن ٦٣-٧٣ کیلوگرم ومیانگین‌ قد ١٧٥-١٨١ وشاخص‌ توده بدنی‌٢٠-٢٢ کیلو گرم بر مترمربعازباشگاه بدنسازی‌ شاهین‌ شهر واقع‌ در استان اصفهان تشکیل‌ دادند.این‌ افرادبدلیل‌ نیاز به‌ عدم سازگاری‌ فیزیولوژیایی‌ با تمرینات قدرتی‌ غیر ورزشکار بودندو در ٦ ماه گذشته‌ هیچگونه‌ فعالیت‌ ورزشی‌ مستمررا نداشتند و در شروع تحقیق‌، چگونگی‌ اجرای‌ حرکات را آموزش دیدند.

٤٠ نفر به‌ صورت تصادفی‌ به‌ چهار گروه ( ١٠ نفره) مکمل‌ ، مکمل‌ وتمرین‌ ، دارونما ، دارونما وتمرین‌ تقسیم‌ شدند.از هر چهار گروه قبل‌ ازشروع دوره تمرینی‌ پیش‌ آزمون وپس‌ از ٨ هفته‌ مجددا پس‌ آزمون گرفته‌ شد.شاخص‌ های‌ ورود به‌ تحقیق‌ شامل‌ داشتن‌ سطح‌ سلامت‌ عمومی‌ جسمانی‌ و روانی‌ بود وملاك خروج از مطالعه‌ داشتن‌ بیماری‌ قلبی‌ عروقی‌، دیابت‌، اختلالات هورمونی‌، بیماری‌ های‌ کلیوی‌ و کبدی‌ جراحی‌،سیگاری‌ بودن، داشتن‌ تمرینات منظم‌ ، استفاده از مکمل‌ و هر گونه‌ مداخله‌ درمانی‌ موثر بر نتایج‌ آزمایشگاهی‌ بود.

قبل‌ از انجام مداخلات، به‌ منظور همگن‌سازی‌، چهارگروه بر اساس سن‌، قد، وزن، مقایسه‌ شدند که‌ به‌ لحاظ آماری‌ تفاوت معناداری‌ بین‌ آنها وجود نداشت‌. کلیه‌ شرکت‌ کنندگان.اطلاعات مکتوب در خصوص پژوهش‌ دریافت‌ نموده و پس‌ از مطالعه‌، از آنها در خواست‌ شد رضایت‌ نامه‌ ی‌ کتبی‌ را امضا نمایند.

بتا آلانین

قد آزمودني ها با قد سنج با دقت ٠١/٠ متر و وزن آنها با ترازو با دقت ١/٠ كيلوگرم اندازه گيرى شد. شايان ذكر است كه هر دو مرحله نمونه گيرى خوني در ساعت پنج عصر انجام شد. بيشترين مقداركارنوزين درسطوح سرمي خون ٢٠ دقيقه پس از مصرف مكمل به اوج مي رسد(٥) و ساعت ٥ آخرين مقدار مصرفي مكمل بود.

براى تعيين ميزان كارنوزين هر نمونه خوني از كيت گلورى ساخت كشور آمريكا به روش الايزا استفاده شد. غلظت كارنوزينبا روش الايزا و كيت گلورى ساخت كشور آمريكا و غلظت اينترلوكين٨ با روش الايزا و كيت گلورى ساخت كشور آمريكا مورد سنجش قرارگرفتند.هايپر تروفي عضلاني با توجه به اندازه گيره هاى دور سينه و بازو بر حسب سانتي متر اندازه گيرى شد.

هايپر تروفي عضلاني با توجه به اندازه گيره هاى دور سينه و بازو بر حسب سانتي متر اندازه گيرى شد.همچنين مكمل بتا آلانين از شركت GNC ساخت آمريكا تهيه شد. تجزيه و تحليل داده هاى تحقيق در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفت. در سطح توصيفي از مشخصه هاى آمارى ميانگين و انحراف معيار استفاده شد و در سطح استنباطي براى بررسي تغييرات از پيش آزمون تا پس آزمون ازt همبست ه در  هرگروه وبرا ى مقايسه ٤ گروه از آناليزواريانس يكطرفه(ANOVA)  استفاده شد .در صورت مشاهده نتايج معنادار از آزمون تعقيبي بونفروني استفاده شد.

محاسبات آمارى به وسيله نرم افزار( ١٧spss ) درسطح مقايسه ميانگين مقادير كارنوزين – اينترلوكين ٨ – دور سينه – دور بازو در مراحل مختلف پيش آزمون و پس آزمون در هر گروه در جدول (٣) نشان  داده شده است. 

کارنوزین

همچنین‌، پژوهش‌ حاضر زیر نظرپزشک‌ متخصص‌ و متخصصان فیزیولوژی‌ ورزشی‌ انجام شد و کلیه‌ آزمودنیها با تکمیل‌ پرسشنامه‌ پزشکی‌ هیچگونه‌ پیشینه‌ بیماری‌های‌ قلبی‌ و عروقی‌، فشار خون بالا، دیابت‌، بیماری‌ های‌ کلیوی‌ و کبدی‌ اثرگذار بر متغیرهای‌ مورد اندازه گیری‌ نداشتند. آزمودنی‌ ها در یک‌ جلسه‌ با نحوه ی‌ انجام فعالیت‌ ورزشی‌ ونحوه خون گیری‌ آشنا شدند.

به‌ منظور کاهش‌ برخی‌ عوامل‌ مداخله‌ گر و مخدوش کننده موثر در نتایج‌ پژوهش‌ و به‌ منظور کاهش‌ آثار نوع غذا بر شاخصهای‌ التهابی‌، در این‌ جلسه‌ از آزمودنی‌ ها درخواست‌ شد به‌ مدت حداقل‌٢٤ ساعت‌ قبل‌ از انجام برنامه‌ ورزشی‌ و خون گیری‌ از خوردن غذاهای‌ آماده١ و همچنین‌ آشامیدنیهای‌ کافئین‌ دار خودداری‌ کنند(٢).در این‌ تحقیق‌ کنترل رژیم‌ غذایی‌، کنترل فعالیت‌ های‌ فیزیکی‌ دیگر، ویژگی‌ های‌ وراثتی‌ و سازه های‌ ژنتیکی‌ از عهده محقق‌ خارج بود.

نمونه‌ خونی‌ آزمودنی‌ هادر دو مرحله‌٢٤ ساعت‌ پیش‌ از تمرین‌ (مرحله‌ ١) و پس‌ از آخرین‌ مقدار مصرفی‌ مکمل‌ در جلسه‌ تمرین‌ هفته‌ هشتم‌ (مرحله‌٢) اندازه گیری‌ شد. در هر مرحله‌، ٥ سی‌ سی‌ خون وریدی‌ جمع‌ آوری‌ گردید.تنها گروه های‌( مکمل‌ و تمرین‌) و(تمرین‌ و دارونما) در پروتکل‌ تمرین‌ شرکت‌ کردند و گروه های‌(مکمل‌ و دارونما) هیچ‌ مداخله‌ تمرینی‌ دریافت‌ نکردند. برنامه‌ تمرین‌ مقاومتی‌ به‌ مدت ٨ هفته‌ با شدت ٧٠-٩٠ درصد RM١با در نظر گرفتن‌ اصل‌ اضافه‌ بار و افزایش‌ شدت تمرین‌ بود(٨).

بتا آلانین

نتیجه‌ گیری‌ در مورد بتا آلانین و اینترلوکین 8

این‌ پژوهش‌ نشان داد، مصرف ٨ هفته‌ مکمل‌ بتاآلانین‌ و تمرینات مقاومتی‌ هرمی‌ باعث‌ افزایش‌ معنـادار سـطوح استراحتی‌ کارنوزین‌ شد. یافته‌ های‌ پژوهش‌ حاضر با یافته‌ هـای‌ کنـدریک‌ و همکـاران (٢٠١٠)، هـافمن‌ و همکـاران (٢٠١٠)، ون و همکــاران١ (٢٠١٠) مبنــی‌ بــر افــزایش‌ کارنوزین‌ همسو است‌ (١٠،٤،١١). از طرف دیگر بـا نتـایج‌ پــژوهش‌ هــای‌ کــرن و رابینســون٢ (٢٠٠٩)، هــافمن‌ و همکاران (٢٠٠٨) همخوانی‌ نـدارد(٨،١١).

شـایداین‌ عـدم همخوانی‌ مـرتبط‌ باپروتکـل‌ تمرین‌،تعدادجلسـات تمـرین‌ درهفته‌ و طول دوره ،سـن‌ آزمـودنی‌ هـا، مقـدار مصـرفی‌ مکمل‌ باشد. آزمودنی‌ های‌ این‌ مطالعات افراد فعال و اکثـر مقدارهای‌ مصرفی‌ مکمل‌ ٢/٣ گرم و مـدت زمـان اجـرای‌ آزمون ٤ هفتـه‌ بـوده اسـت‌. در صـورتیکه‌ آزمـودنی‌ هـای‌ پژوهش‌ حاضر افراد غیر فعال و مقدار مصرفی‌ ٤/٦ گـرم و مدت زمان اجرای‌ آزمون ٨ هفتـه‌ بـوده اسـت‌.

کنـدریک‌ و همکاران (٢٠٠٩) اثر ٤ هفته‌ مصرف مکمل‌ بتاآلانین‌ را بر روی‌ قدرت ایزومتریک‌ عضلات تند انقباض و کند انقبـاض اندام تحتانی‌ بررسی‌ کردند، که‌ در ایـن‌ پـژوهش‌ افـزایش‌ ٥٨ درصدی‌ کارنوزین‌ مشاهده شد ولی‌ از نظـر عملکـردی‌ هیچگونه‌ تفاوتی‌ در پای‌ راست‌ و چپ‌ مشاهده نشـد(١٠).

هافمن‌ و همکاران (٢٠٠٨) تأثیر ٤ هفتـه‌ مصـرف مکمـل‌ بتاآلانین‌ و افزایش‌ حجم‌ تمرینات تا آستانه‌ خستگی‌ را بـر روی‌ عملکــرد اســتقامت‌ ورزشــکاران بررســی‌ کردنــد(٨). پژوهش‌ حاضر نیز نشـان داد تمـرین‌ مقـاومتی‌ و مصـرف مکمــل‌ بتــاآلانین‌ باعــث‌ افــزایش‌ معنــاداری‌ در ســطوح کارنوزین‌ در مردان غیـر ورزشـکار شـده اسـت‌. مکانیسـم‌ دقیق‌ افزایش‌ کارنوزین‌ متعاقب‌ تمرین‌ مقاومتی‌ و مصـرف مکمل‌ بتاآلانین‌ هنوز بطور دقیق‌ شناخته‌ نشـده اسـت‌.

با این‌ حال احتمالاً چون کارنوزین‌ در سنتز عضـلات و سـایر بافــت‌ هــا از اســیدآمینه‌ آلانــین‌- هیســتیدین‌ و ســنتتاز کارنوزین‌ تشکیل‌ می‌ شود و از آنجایی‌ که‌ این‌ آنزیم‌ تمایل‌ بیشتری‌ با ترکیب‌ هیستیدین‌ دارد و غلظت‌ هیستیدین‌ در عضلات تمرین‌ کرده نسبت‌ به‌ آلانین‌ بیشتر است‌، روشـن‌ است‌ که‌ سنتز کارنوزین‌ در حضور بتاآلانین‌ بیشـتر اسـت‌ چون ترکیبی‌ از هر دو آنزیم‌ در عضلات تمرین‌ کرده یافت‌ می‌ شود(١٢).

اینترلوکین 8

در مطالعات قبلـی‌ نشـان داده شـد کـه‌ در تمرینات پرشدت افـزایش‌ کـارنوزین‌ از طریـق‌ افـزایش‌ در تعداد جفت‌ شدن پروتئین‌ های‌ انقباضی‌ آکتین‌ و میـوزین‌ و در نهایت‌ پتانسیل‌ عمل‌ بهینه‌ می‌ باشد و در حـالی‌ کـه‌ این‌ افزایش‌ کارنوزین‌ در تمرینات مقاومتی‌ طولانی‌ مدت و مستمر به‌ جهت‌ تحریک‌ در بکارگیری‌ فیبرهای‌ عضلانی‌ و تعمیر و نگهداری‌ سـطوح فیبـری‌ عضـلات و متعاقـب‌ آن افزایش‌ کارنوزین‌ می‌ باشد(١)

همچنین‌ نتایج‌ پـژوهش‌ نشـان داد ، مصـرف ٨ هفتـه‌ مکمل‌ بتـاآلانین‌ و تمرینـات مقـاومتی‌ هرمـی‌ بـر میـزان تغیرات سطوح استراحتی‌ اینترلوکین‌ ٨ تفاوت معنـا داری‌ نداشت‌ . یافته‌ های‌ پژوهش‌ حاضر با یافتـه‌ هـای‌ لـوئیز و همکــاران(٢٠٠٧.) نیمــان و همکــاران (٢٠٠٨) ادوارد و همکــاران(٢٠٠٦).مبنــی‌ بــر عــدم افــزایش‌ و تفــاوت در اینترلوکین‌ ٨ در تمرینات مقاومتی‌ همسواسـت‌(١٥،١٣)از طرف دیگـر بـا نتـایج‌ پـژوهش‌ هـای‌ کـوئین‌ و همکـاران

(٢٠١٠) آکستروم و همکاران (٢٠٠٥) ریچمن‌ و همکـاران (٢٠٠٤) همخوانی‌ ندارد(١٢،٦).شاید این‌ عـدم همخـوانی‌ در برنامه‌ تمرینی‌، مدت زمان و شدت های‌ تمرین‌ ، سن‌ و نوع تارعضلانی‌ باشد.لـوئیز و همکـاران٣ (٢٠٠٧) تـأثیر ٨ هفته‌ تمرین‌ مقاومتی‌ در عضـله‌ پهـن‌ خـارجی‌ در میـزان تغییرات mRNA و سطوح استراحتی‌ اینترلـوکین‌ ٨ را در ٦ آزمــودنی‌ بررســی‌ کردنــد ،در پایــان ٨ هفتــه‌ افــزایش‌ معنــاداری‌ در میــزان اینترلــوکین‌ ٨ مشــاهده نشــد(١٣).

ریچمــن‌ و همکــاران (٢٠٠٤) تــأثیر ١٠ هفتــه‌ تمرینــات مقاومتی‌ را بر روی‌ غلظت‌ سطوح پلاسمایی‌ اینترلـوکین‌ ٨ در شروع و پایان ١٠ هفتـه‌ بـا ٨٠ درصـد RM١بررسـی‌ کردند که‌ در پایان ١٠ هفته‌ نسبت‌ به‌ شروع تمرین‌ غلظت‌ پلاســـــمایی‌ اینترلـــــوکین‌ ٨ افـــــزایش‌ معنـــــاداری‌ داشت‌(١٧).نتایج‌ این‌ یافتـه‌ نشـان داد کـه‌، ایـن‌ افـزایش‌ بدلیل‌ استفاده از تکرارها در حجم‌ زیاد تمرینـی‌ بـدلیل‌ از بین‌ بردن آنزیم‌ هـای‌ کاتابولیسـمی‌ در پایـان تمرینـات و بــدلیل‌ طــولانی‌ بــودن دوره تمرینــی‌ باعــث‌ افــزایش‌ در هورمون رشد و هایپرتروفی‌ عضلانی‌ بـوده اسـت‌.

پـژوهش‌ حاضـر نیز نشـان داد تمـرین‌ مقـاومتی‌ هرمی‌ و مکمـل‌ بتـاآلانین‌ باعــث‌ افــزایش‌ معنــادار در ســطوح اســتراحتی‌ اینترلوکین‌ ٨ در مردان غیر ورزشکار نشد. مکانیسم‌ دقیق‌ افزایش‌ اینترلوکین‌ ٨ به‌ همراه تمرینات مقاومتی‌ و مصرف مکمل‌ بتاآلانین‌ بطور دقیق‌ شناخته‌ نشـده اسـت‌.

بـا ایـن‌ حال احتمالاً با توجه‌ به‌ اینکه‌ در تمرینات پرشدت سـطوح ایمنی‌ اینترلوکین‌ ٨ نسبت‌ به‌ فراخوانی‌ سلول های‌ دفاعی‌ بدن به‌ نواحی‌ التهاب و تسهیل‌ در فرآیند انتقال لکوسـیت‌ ها و لنفوسیت‌ ها از میان بافت‌ لنفاوی‌ و تکامل‌ بافت‌ های‌ غیر لنفاوی‌ و افزایش‌ رگ زایی‌ در بافت‌ عضلانی‌ از طریـق‌ سطوح ایمنی‌ اینترلوکین‌ ٨ میسر می‌ شود و بـا توجـه‌ بـه‌ اینکه‌ نقش‌ اولیه‌ اینترلوکین‌ ٨ در تمرینـات مقـاومتی‌ بـه‌ عنوان یک‌ عامل‌ رشدی‌ و هایپرتروفی‌ عضلانی‌ و نقش‌ ضد التهابی‌ و کموتاکسیک‌ آن در مراحـل‌ بعـدی‌ در تمرینـات پرشدت مشخص‌ شده است‌(١٧).

همچنین‌ نتایج‌ پـژوهش‌ نشـان داد ، مصـرف ٨ هفتـه‌ مکمل‌ بتاآلانین‌ و تمرینات مقاومتی‌ هرمی‌ بر هـایپرتروفی‌ عضلانی‌ تفاوت معنادار داشت‌.یافته‌ های‌ پژوهش‌ حاضر بـا یافتــه‌ هــای‌ کنــدریک‌ و همکــاران (٢٠٠٩). اســمیت‌ و همکاران (٢٠١٠) هافمن‌ و همکاران (٢٠٠٨) مبنی‌ بـر ٤ هفتــه‌ مصــرف مکمــل‌ بتــاآلانین‌ و تمرینــات مقــاومتی‌ همخــوانی‌ نداشــت‌(١٠،١٩،٨). از طــرف دیگــر بــا نتــایج‌ پــژوهش‌ هــای‌ اســتوت و همکــاران (٢٠١٠) هــریس‌ و همکــاران (٢٠١١) تــالون و همکــاران (٢٠٠٨) همســو است‌(٢٠،٦،٢٤).

در کل‌ شاید این‌ عدم همخوانی‌ در برنامه‌ تمرینی‌، تعداد جلسات، گروه عضلات درگیر، رژیم‌ غـذایی‌، جنس‌ آزمودنی‌ ها، سن‌ آزمـودنی‌ هـا، نـوع تـار عضـلانی‌، مقـــدار مصـــرفی‌ مکمـــل‌ بـــوده اســـت‌. اســـمیت‌ و همکاران(٢٠١١)نشان دادند که‌ ٨ هفته‌ و مصـرف مکمـل‌ بتاآلانین‌ در تمرینات پرشدت، بر خستگی‌ عصبی‌ عضلانی‌، اوج قدرت، ترکیب‌ بـدنی‌، هـایپرتروفی‌ بررسـی‌ کردنـد در پایــان ٨ هفتــه‌ هیچگونــه‌ تغییــر در ترکیــب‌ بــدنی‌ و هـــایپرتروفی‌ عضـــلانی‌ مشـــاهده نشـــد(١٩).

تـــالون و همکاران(٢٠٠٨) ١٠ هفته‌ مصرف مکمل‌ بتـاآلانین‌ را بـه‌ همراه تمرینات مقاومتی‌ بر شاخص‌ های‌ عملکردی‌ قـدرت اوج، شاخص‌ توده چربی‌، هـایپرتروفی‌ بررسـی‌ کردنـد. در پایان ١٠ هفته‌ تغییراتی‌ در قدرت اوج در حرکات اسـکات و پرس سینه‌ مشاهده نشد، در شاخص‌ توده چربی‌ تغیری‌ مشاهده نشـد ولـی‌ در هـایپرتروفی‌ عضـلات سـینه‌ و ران تغییرات معناداری‌ مشاهده شد(٢٤).

پژوهش‌ حاضر نشان داد مصرف مکمل‌ بتـا آلانـین‌ بـه‌ همراه تمرینات مقاومتی‌ هرمی‌ باعث‌ افزایش‌ هایپروتروفی‌ عضلانی‌ در مردان غیر ورزشکار شد. هایپر تروفی‌ عضـلانی‌ با توجه‌ به‌ انـدازه گیـره هـای‌ دور سـینه‌ و بـازو در پـیش‌ آزمون و پس‌ آزمون مشخص‌ شد(٢٤).

مکانیسم‌ دقیق‌ تغیرات هایپرتروفی‌ بـه‌ همـراه مصـرف مکمل‌ بتاآلانین‌ و تمرینات مقـاومتی‌ هرمـی‌ بطـور دقیـق‌ شاخته‌ نشده است‌. با این‌ حال احتمالاً با توجـه‌ بـه‌ اینکـه‌ مکمل‌ بتاآلانین‌ یک‌ اسید آمینه‌ است‌ و سـاختار عضـلات اسـکلتی‌ از اسـیدآمینه‌ تشـکیل‌ شـده اسـت‌. و کـارنوزین‌ موجود در مکمل‌ به‌ عنوان یـک‌ آنـزیم‌ در افـزایش‌ سـنتز پـــروتئین‌ در عضـــلات اســـکلتی‌ و حفـــظ‌ آن کمـــک‌ می‌ کند و نیز جذب بتاآلانین‌ در عضلات از طریـق‌ انتقـال دهنده های‌ اسید آمینه‌ کلراید و سدیم‌ درون سـلولی‌ مـی‌ باشد.

این‌ مکانیزم زیربنایی‌ حمل‌ و نقـل‌ بتـاآلانین‌ باعـث‌ افزایش‌ تبادلات انرژی‌ و جنبش‌ پذیری‌ سلولی‌ و متعاقـب‌ آن افزایش‌ سطح‌ پروتئین‌ های‌ انقباضی‌ آکتین‌ و میـوزین‌ در میوسیت‌ ها شده کـه‌ باعـث‌ تأییـد تـأثیر هـایپرتروفی‌ عضلانی‌ می‌ گردد (٢١).تحقیقات بیشتری‌ لازم اسـت‌ تـا تعیین‌ کند که‌ آیا تمرینات هرمی‌ و مکمل‌ بتا آلانین‌ می‌ تواند بر هاپرتروفی‌ وعوامل‌ رشدی‌ تاثیر بگذارد.

دریافت برنامه تمرین و تغذیه تخصصی

بارگذاری...

جمع بندی در مورد مکمل بتا آلانین و کارنوزین

نتـایج‌ ایـن‌ پـژوهش‌ نشـان داد کـه‌ مصـرف مکمـل‌ بتاآلانین‌ به‌ همراه تمرینـات مقـاومتی‌ هرمـی‌ بـا افـزایش‌ معناداری‌ در سطوح کارنوزین‌ و هایپر تروفی‌ همراه اسـت‌. اگرچه‌ تغییراتی‌ در میزان سـطوح اینترلـوکین‌ ٨ بصـورت معنادار مشاهده نشد که‌ حاکی‌ از شـدت پـائین‌ تمرینـات مقــاومتی‌ هرمــی‌ و نــوع سیســتم‌ تمرینــی‌ حاضــر مــی‌ باشد.چنانچه‌ تمرینات مقاومتی‌ هرمـی‌ همـراه بـا مصـرف مکمل‌ بتا آلانین‌ با دوز مصرفی‌ ٤/٦ گرم و درگیـر شـدن کل‌ عضلات در حین‌ تمرین‌ باشد می‌ تواند اثرات مفیـدی‌ بر هایپرتروفی‌ و اوج عملکرد بهینه‌ داشته‌ باشد .

خرید بتا آلانین و فروش بتا آلانین

برای دریافت بهترین قیمت جهت خرید بتا آلانین یا فروش بتا آلانین با ما در تماس باشید یا به منو فروشگاه سر بزنید

اطلاعات مقاله:
تأثیر ٨ هفته‌ مصرف مکمل‌ بتاآلانین‌ و تمرینات هرمی‌ بر میزان تغییرات سطوح استراحتی‌ کارنوزین‌ و اینترکولین‌ ٨ مردان غیرورزشکار
حمید محمدی‌ حسین‌ آبادی‌ *١، غلامرضا شریفی‌٢ ، محمد فرامرزی‌٣
١. کارشناس ارشد فیزیولوژی‌ ورزشی‌ دانشگاه خوراسگان، اصفهان؛ ٢. استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد خوراسگان (اصفهان)؛ ٣. استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد شهر کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا